Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

margolia
margolia
margolia
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viaflyleaf flyleaf
margolia
margolia
6982 38f4 500
17.
margolia
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaizab92 izab92
margolia
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viacinnamongirl cinnamongirl
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina vialucius lucius
margolia
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viaizab92 izab92

May 25 2017

margolia
Reposted fromoll oll viacynamon cynamon
margolia
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viacynamon cynamon
margolia
7393 4de2
Reposted fromthebelljar thebelljar viacynamon cynamon
margolia
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaphilomath philomath
margolia
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadeadbody deadbody
margolia
Reposted frombethgadar bethgadar viadeadbody deadbody

May 23 2017

margolia
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacheersbaby cheersbaby
margolia

May 11 2017

margolia
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamdjg mdjg
margolia
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viamdjg mdjg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl